Statut

Na temelju članka 11. i 37. st. 1. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 70/97.), Udruga invalida Bedekovčina, na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 28. travnja 2000. godine, donijela je

 

 S T A T U T

Udruge invalida Bedekovčina

 

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Odredbama Statuta Udruge invalida Bedekovčina (u nastavku teksta: Udruga) određuje se naziv, sjedište, područje djelovanja Udruge, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, te ostvarivanje javnosti rada Udruge, zatim o članstvu, pravima i obvezama članova Udruge, o načinu upravljanja Udrugom, odredbe o tijelima Udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora, stegovni postupak protiv članova Udruge, o udruživanju i ustrojstvenim oblicima Udruge, imovini Udruge, načinu stjecanja imovine i raspolaganju s mogućom dobiti, o prestanku rada Udruge te o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.  

Članak 2.

Naziv Udruge je: ''Udruga invalida Bedekovčina''. Sjedište Udruge je: Trg A. Starčevića 4, 49221 Bedekovčina. 

Članak 3.

Udruga razvija svoju djelatnost i djeluje na području Općine Bedekovčina, Krapinsko – zagorske županije i Republike Hrvatske te surađuje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. 

Članak 4.

Osnovna djelatnost Udruge je socijalno – humanitarna. 

Članak 5.

Udruga je neprofitna organizacija. Udruga je pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu Krapinsko – zagorske županije. Udruga je oblik dobrovoljnog okupljanja i organiziranja aktivnosti osoba s invaliditetom glede zaštite i promicanja zajedničkih socijalnih, humanitarnih, zdravstvenih i drugih interesa i ciljeva. 

Članak 6.

Štambilj Udruge je okruglog oblika promjera 28 mm. U vanjskom krugu gornjeg dijela štambilja ispisan je tekst UDRUGA INVALIDA, u sredini kruga nalazi se skica osobe u kolicima, a u donjem dijelu vanjskog kruga stoji natpis BEDEKOVČINA. Udruga ima AMBLEM koji je okruglog oblika plave boje s natpisom UDRUGA INVALIDA (gornji dio kruga) BEDEKOVČINA (donji dio kruga), a u sredini simbol osobe u kolicima. Udruga može u svojem memorandumu koristiti i drugi zaštitni znak. O obliku i vizualnom identitetu drugog zaštitnog znaka, iz prethodnog stavka odlučuje Upravni odbor Udruge. 

Članak 7.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika i tajnika, Udrugu zastupa i predstavlja osoba po pismenom ovlaštenju predsjednika Udruge. 

 

II. Ciljevi i djelatnosti Udruge

Članak 8.

Temeljni cilj Udruge je aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi, rehabilitaciji, integraciji i svim oblicima društvene pomoći osobama s invalidnošću, uz prilagođavanje sustava u kojem će te osobe kao subjekt u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo življenja. Posebni cilj Udruge je poticanje izričite obveze društvene zajednice, na svim razinama, na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje Udruge na gospodarskim principima. 

Članak 9.

Temeljne ciljeve Udruga ostvaruje obavljajući, prije svega, ove djelatnosti:

 • inicira, planira i realizira programe koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje osoba s invaliditetom,
 • skuplja šire informacije o životnim prilikama, inicira sveobuhvatna istraživanja o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno i neizravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom,
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne i humanitarne pomoći, daje naputke i preporuke pri rješavanju problema svojih članova,
 • učlanjuje nove članove, vodi evidenciju o članstvu, te animira osobe s invaliditetom da se učlane u Udrugu,
 • pomaže svojim članovima u ostvarivanju njihovih prava: moralnih, ljudskih, materijalno financijskih, obiteljskih i dr.,
 • organizira stručne, edukativne, športsko – rekreacijske i zabavne aktivnosti za sve članove Udruge,
 • promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge,
 • pruža potporu znanstvenom istraživanju u interesu djelovanja Udruge, kao i izdavačkoj djelatnosti koja pomaže osobama s invaliditetom,
 • surađuje s lokalnim, županijskim i državnim organima uprave i samouprave, te resornim subjektima koji su profesionalno, stručno pa i osobno vezani za rješavanje problematike osoba s invaliditetom,
 • surađuje sa srodnim udrugama invalida glede razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove,
 • surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih pomagala potrebnih članovima Udruge,
 • inicira i pomaže sve akcije na području svojeg djelovanja za uklanjanje građevinsko – urbanističkih barijera,
 • obavlja i sve ostale poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove, kao i od interesa za sve osobe s invaliditetom.

Članak 10.

Djelatnosti iz čl. 9 ovog Statuta, Udruga i njezina tijela, radom temeljenim na odgovornosti, izvršavanju, razrađuju i konkretiziraju djelatnosti sukladno programskoj orijentaciji za mandatno razdoblje, godišnjim planovima, programima i drugim planskim dokumentima. 

Članak 11.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pismenim izvješćima i putem sredstava javnog priopćavanja. 

 

III. Članstvo

Članak 12.

Članom Udruge može postati, pod jednakim uvjetima, svaka osoba koja prihvaća Statut i druga pravila Udruge, bez obzira na stupanj invalidnosti. Članstvo u Udruzi može biti redovno i pridruženo. Redovni član Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske s invaliditetom i roditelji maloljetne osobe ili poslovno nesposobnih osoba s invaliditetom koje zastupaju, te fizička ili pravna osoba koja svojim radom, stručnošću ili na koji drugi način želi pomoći osobama s invaliditetom i želi raditi na promicanju ciljeva i djelatnosti Udruge. Pridruženim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja svojim donacijama, stručnim radom ili na bilo koji drugi način pomaže u radu Udruge i pruža pomoć osobama s invaliditetom. 

Članak 13.

Odluku o primitku u redovno i pridruženo članstvo donosi Upravni odbor Udruge. Popis članova Udruge vodi se u registru članova. 

Članak 14.

Redovnim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor Udruge posebnom odlukom. 

Članak 15.

Prava redovnih članova Udruge jesu:

 • da biraju i budu birani u organe i radna tijela Udruge,
 • da neposredno ili posredno sudjeluju u aktivnostima i radu Udruge,
 • da traže podršku Udruge za ostvarivanje svojih specifičnih prava i potreba,
 • da djeluju na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana,
 • da budu informirani o radu Udruge. 

Članak 16.

Obaveze članova Udruge jesu:

 • da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesima, a u interesu Udruge, izvršavaju obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima koje je Udruga usvojila ili im je pristupila,
 • da u svojem neposrednom okruženju promiču interese Udruge i interese osoba s invaliditetom,
 • da štite ugled i čuvaju imovinu Udruge,
 • da plaćaju članarinu,
 • da ne rade na štetu Udruge i osoba s invaliditetom. 

Članak 17.

Upravni odbor Udruge, posebnom odlukom, određuje iznos članarine za svaku godinu. Od obveze plaćanja članarine, temeljem osobne zamolbe, mogu biti oslobođeni svi redovni članovi Udruge koji su socijalno ugroženi, te djeca do 16 godina starosti. Odluku o oslobađanju plaćanja članarine iz prethodnog stavka donosi Upravni odbor Udruge, u roku od 30 dana od dana primitka zamolbe. 

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupanjem, smrću, brisanjem ili isključenjem. Upravni odbor Udruge može brisati člana Udruge iz članstva koji neopravdano dulje vrijeme, a najmanje godinu dana, ne ispunjava dužnosti redovnog člana Udruge. Upravni odbor će brisati ili isključiti iz Udruge člana koji nije poštovao odredbe ovog Statuta i koji je grubo narušavao ugled Udruge. Odluka o brisanju ili isključenju iz članstva Udruge donosi se većinom glasova članova Upravnog odbora Udruge. Odluka može biti trajna ili privremena. Odluka o brisanju ili isključenju iz članstva Udruge dostavlja se članu pismenim putem uz detaljno obrazloženje. Protiv Odluke iz prethodnog stavka član ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Odluka Skupštine Udruge, povodom žalbe člana iz prethodnog stavka, je konačna. 

 

IV. Upravljanje Udrugom i tijela Udruge

Članak 19.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika. Članovi upravljaju Udrugom neposredno izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine Udruge. 

Članak 20.

Tijela Udruge jesu:

 • skupština,
 • predsjednik skupštine,
 • potpredsjednik skupštine,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor. 

Članak 21.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni i pridruženi članovi Udruge. Pridruženi članovi sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja, osim pridruženih članova koji zastupaju malodobne osobe – invalide i poslovno nesposobne osobe – invalide, s time da se svaki njihov prijedlog uzima u obzir za razmatranje. Skupština Udruge može biti redovna, izborna ili izvanredna. Skupština Udruge redovito zasjeda najmanje jedanput godišnje. Izborna skupština Udruge je svake 4 godine. Izvanredna skupština Udruge saziva se prema ukazanoj potrebi. Sjednicu Skupštine Udruge saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci za sazivanje Skupštine Udruge Upravni odbor utvrđuje dnevni red, dan i mjesto održavanja Skupštine. Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje jedna trećina redovnih članova Udruge ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine Udruge, predlagatelji iz prethodnog stavka obvezni su predložiti dnevni red Skupštine. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu u roku od 15 dana računajući od dana dostave zahtjeva, Skupštinu će sazvati predlagatelj. 

Članak 22.

Skupštini predsjedava predsjednik radnog predsjedništva. Radno predsjedništvo bira se na samoj skupštini, a sastoji se od tri člana uključivši i predsjednika. O radu skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, predsjednik radnog predsjedništva i dva ovjerovitelja zapisnika. Na skupštini svoja izvješća podnose predsjednik, tajnik i blagajnik Udruge. 

Članak 23.

Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine Udruge. U slučaju da nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i tada se može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od polovice redovnih članova Udruge. 

Članak 24.

Članovi Skupštine izjašnjavaju se, u pravilu, javnim glasovanjem. Članovi Skupštine mogu odlučiti da o nekim pitanjima glasuju tajno. 

Članak 25.

Skupština donosi Odluku većinom glasova nazočnih članova. Dvotrećinska većina potrebna je za:

 • usvajanje Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta Udruge,
 • za donošenje Odluke o ustrojstvenom obliku Udruge.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka rada i djelovanja Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi poslovnik o svojem radu,
 • donosi program djelatnosti i planove rada,
 • donosi financijski plan,
 • donosi i druge akte i odluke važne za rad i djelovanje Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika i tajnika Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruge,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora Udruge,
 • odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i sve druge poslove određene zakonom ili Statutom. 

Članak 26.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandatno razdoblje od 4 godine. Predsjednik Udruge ujedno je i po funkciji predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga i rada Skupštine i Upravnog odbora Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, rukovodi radom Skupštine Udruge, saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora Udruge, potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Udrugu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Udruge. Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u obavljanju poslova zamjenjuje ga potpredsjednik ili tajnik Udruge. 

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Skupštine Udruge. Upravni odbor Udruge ima sedam članova, uključujući predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge. Mandat članova Upravnog odbora Udruge traje 4 godine. U slučaju da za trajanja mandata pojedini član Upravnog odbora Udruge bude spriječen sudjelovati u njegovom radu ili zbog bilo kojeg razloga odustane od rada, Upravni odbor je ovlašten umjesto toga člana kooptirati drugog redovnog člana Udruge u sastav Upravnog odbora Udruge. Upravni odbor Udruge može na upražnjeno mjesto kooptirati najviše dva člana s mandatom do prve naredne skupštine Udruge, kada se obavljaju izbori na upražnjena mjesta. Upravni odbor Udruge može odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora Udruge. Upravni odbor Udruge donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. Za svoj rad Upravni odbor Udruge odgovoran je Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svojem radu. Svaki član Upravnog odbora Udruge osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru Udruge. 

Članak 28.

Upravni odbor Udruge:

 • utvrđuje prijedlog Statuta kao i izmjene i dopune Statuta, koje podnosi Skupštini Udruge na razmatranje i prihvaćanje,
 • bira i imenuje blagajnika Udruge,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa i planove rada Udruge,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana Udruge,
 • brine o izvršavanju usvojenog programa rada Udruge,
 • upravlja sredstvom i imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Skupštine Udruge,
 • imenuje povjerenstva ili stručna tijela za rješavanje određenih problema, po potrebi, te im određuje konkretne zadatke. 

Članak 29.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela Udruge utvrđenih ovim Statutom. O svojem radu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge. Nadzorni odbor Udruge utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Nadzorni odbor Udruge posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. Nadzorni odbor Udruge ima 3 člana. Članove Nadzornog odbora Udruge bira Skupština Udruge. Predsjednika Nadzornog odbora Udruge biraju članovi iz svojeg sastava. Mandat članova Nadzornog odbora Udruge traje 4 godine. Sjednice Nadzornog odbora Udruge održavaju se po potrebi. Nadzorni odbor Udruge donosi odluke većinom članova Nadzornog odbora Udruge. 

Članak 30.

Tajnika Udruge bira Skupština Udruge za mandatno razdoblje od 4 godine. Tajnik Udruge obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Udruge. Tajnik vodi registar članova Udruge, pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica Upravnog odbora Udruge i Skupštine Udruge te u realizaciji zaključaka Upravnog odbora Udruge i Skupštine Udruge. Tajnik Udruge potpisuje poslovne i druge dokumente i akte sukladno ovlaštenjima Upravnog odbora Udruge, te obavlja i druge poslove po ovlaštenju predsjednika Udruge. Tajnik Udruge za svoj rad odgovara Upravnom odboru Udruge i Skupštini Udruge. 

Članak 31.

Blagajnik Udruge bira se i imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine. Blagajnik Udruge obavlja materijalne i financijske poslove za potrebe Udruge, sukladno propisima o materijalno – financijskom poslovanju. Blagajnik Udruge podnosi izvješće o svojem radu Upravnom odboru Udruge i Skupštini Udruge. 

Članak 32.

Upravni odbor Udruge može povremeno ili trajno, na način sukladan zakonu, angažirati potrebne djelatnike za obavljanje stručnih ili administrativnih poslova za potrebe Udruge, ako se za to ukaže neophodna potreba, vodeći računa o materijalno – financijskim mogućnostima Udruge. Međusobna prava i obveze i odgovornosti u slučajevima iz prethodnog stavka, utvrđuju se ugovorom koji u ime Udruge potpisuje predsjednik Udruge. 

 

V. Stegovni postupak

Članak 33.

Članovi Upravnog odbora Udruge, komisija i drugih radnih tijela kao i predstavnici i delegati, za svoj rad odgovorni su tijelu odnosno organu koji ih je izabrao odnosno imenovao. Svaki član organa ili radnih tijela odgovoran je pojedinačno za svoj rad i za rad organa ili radnih tijela kojeg je član. 

Članak 34.

Ako članovi organa, radnih tijela, navedenih u prethodnom članku, svoje dužnosti i obveze obavljaju u suprotnosti s odredbama Statuta i drugih općih akata Udruge, ili se nemarno odnose prema preuzetim obvezama, može se pokrenuti postupak za opoziv pojedinog člana ili stegovni postupak. Postupak za opoziv ili stegovni postupak može se pokrenuti na zahtjev Nadzornog odbora Udruge ili najmanje 10 članova Skupštine Udruge. Odluka o opozivu donosi se na isti način kao i odluka o biranju organa ili pojedinca u organe. Stegovni postupak vodi Upravni odbor Udruge, te može izreći stegovnu mjeru opomena ili isključenje iz Udruge. Odluke o stegovnom postupku donose se većinom glasova članova Upravnog odbora. 

 

VI. Udruživanje i ustrojstveni oblici Udruge

Članak 35.

Udruga invalida Bedekovčina udružuje se u Savez udruga tjelesnih invalida Hrvatske, u Savez distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga za cerebralnu i dječju paralizu Hrvatske, kao i u ostale saveze organizacija invalida registriranih u Krapinsko – zagorskoj županiji i Republici Hrvatskoj. 

Članak 36.

Udruga se može udružiti i u ostale saveze ili zajednice, te učlaniti u međunarodne udruge invalida. Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge. 

Članak 37.

Redovni članovi Udruge, zbog ostvarivanja posebnih osobnih interesa, mogu po osobnom nahođenju i dobrovoljno osnivati sekcije, klubove i druga radna tijela, a radi zaštite svojih intersa, te ostvarivanja svojih prava. Cilj osnivanja sekcija, klubova ili drugih radnih tijela može biti radi lakšeg i efikasnijeg rješavanja specifičnih problema članova, te organiziranju različitih aktivnosti (sportskih, kulturnih, edukativnih, uslužnih, itd.). Sekcije, klubovi i druga tijela ustrojstveni su oblici Udruge i nemaju status pravne osobe. Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge treba dati najmanje 5 članova Udruge. Pokrenuta inicijativa o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge ostvaruje se uz pomoć i podršku Upravnog odbora. 

Članak 38.

Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge donosi Skupština Udruge. Odlukom o osnivanju iz prethodnog stavka daju se potrebna ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika Udruge. 

Članak 39.

Ustrojstveni oblici Udruge imaju svoje programe, pravila o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, koje donosi zbor članova sekcije, kluba ili drugog tijela, sukladno programu rada Udruge i ovim Statutom. 

VII. Imovina Udruge i način stjecanja imovine

Članak 40.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla na način propisan ovim Statutom i zakonom, te pokretne stvari i nekretnine koje je Udruga stekla tijekom svojeg djelovanja i rada i koje su postale vlasništvo Udruge.

Članak 41.

Udruga stječe imovinu prihodima od članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, proračunima jedinica lokalne samouprave, županije, od drugih vlastitih aktivnosti (priredbe, sponzorstva, tombole i sl.), od donacija i dotacija, te drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 42.

Sredstva Udruge raspoređuju se prema financijskom planu za svaku kalendarsku godinu. Imovinom Udruge raspolaže Upravni odbor Udruge prema odlukama Skupštine Udruge, odredbama ovog Statuta, te propisima o materijalno – financijskom poslovanju udruga. Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana Udruge je predsjednik Udruge.

Članak 43.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 44.

Kada u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom.

 

VIII. Prestanak rada Udruge

Članak 45.

Udruga prestaje s radom u slučajevima i na način utvrđen zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge, predsjednik Udruge dužan je podnijeti prijavu nadležnom organu kod kojeg je izvršena registracija, radi brisanja Udruge iz registra, a imovina Udruge postaje imovina Općine Bedekovčina.

Članak 46.

U slučaju prestanka rada Udruge na temelju odluke Skupštine Udruge, odluka o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, s time da je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Udruge.

 

IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 47.

Izmjene i dopune Statuta Udruge donose se na način propisan za njegovo donošenje. Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Udruge invalida Bedekovčina u registar udruga Krapinsko – zagorske županije, Ispostava Zabok.

 

U Bedekovčini 28. travnja 2000.